Search Post on this Blog

List of the Books and Authors in Ancient India UPSC State PSC

 The following are important books (Authors) in Ancient India:

Panch tantra ( Vishnu Sharma)

Buddha Charita ( Asvaghosa)

Natyashastra ( Bharata Muni)

Kamasutra ( Vatsayana)


Milind Panho ( Nagasena or Nageshwar or Nagarjuna)


Indica ( Megasthanese) 

Arthasastra ( Kautilya)

Charaka Samhita (Charaka)

Mudrarakshasa ( Vishakhadatta)Astadhyayi ( Panini)

Mahabhasya, Yogasutra ( Patanjali)Malavikagnimitra, Meghadoota, Abhigyan Shakuntala, Vikramorvashi, Raghuvansan ( Kalidasa)

Panchsidhantika, Brihat Samhita ( Varharmihara )

Surya Sidhanta ( Aryabhatta)

Gathasaptashati ( Hala )

Aihole Prasasti ( Ravi Kriti)


Ratnavali ( King Harsha)

Rajtarangini ( Kalhana)

Navratna ( Virsena)

Kathasaritsagar ( Shaivite Somadeva)


Mrichhakatika (Shudraka)

Gita Govinda ( Jayadeva)


Lilawati ( Bhaskara II)

Harshacharita, Kadambari, Nagananda, Ratnavali ( Baṇabhatta)


Prashnottarmalika ( Amoghavarsha)

Swapanvasdattam (dream of Vasavadatta) ( Bhasa)

Amarkosa ( Amarasimha) 


Prithviraj Raso ( Chand Bardai)


You may like also:

Previous
Next Post »